Хууль, эрх зүй

Хууль тогтоомж

Хууль тогтоомж

Хууль тогтоомжийн нэр Батлагдсан огноо
Гаалийн улсын байцаагчийн үйлчилгээний стандарт 2016-01-01 Харах
Гаалийн улсын байцаагчийн ёс зүйн дүрэм 2009-01-01 Харах
ГЕГ-ын даргын тушаалаар батлагдсан эрх зүйн актын ЭМХЭТГЭЛ 2020-01-01 Харах
Үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэх болон терроризмтэй тэмцэх тухай 2019-10-10 Харах
Гаалийн хяналтын бүсийн журам 2019-12-06 Харах
Зорчигчийн хувийн хэрэглээний эд зүйлийн гаалийн хилээр нэвтрүүлэх журам 2019-10-30 Харах
НИЙТИЙН АЛБАНД НИЙТИЙН БОЛОН ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫГ ЗОХИЦУУЛАХ, АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ТУХАЙ 2012-01-19 Харах
Авилгын эсрэг хууль 2006-07-02 Харах
ГЕГ-ын даргын А-149 2018-08-14 Харах
ГЕГ-ын даргын А-29 2015-07-22 Харах