Хүний нөөц

Дархан-Уул аймаг дахь гаалийн газрын ГУБ нарын давхар хариуцах ажил

Нэрс

Хувийн дугаар

Хариуцах ажил

Утасны дугаар

1

Д.Даваасүрэн

800

Газрын дарга 

7037-3474

2

Ж.Цолмон

1038

Гаалийн хяналт бүрдүүлэлтийн албаны дарга

70371281

3

А.Наранхүү

102

Хандгайт гаалийн салбарын эрхлэгч  

7037-1281

4

С.Өнөрсайхан

854

Дотоод ажил, тайлан төлөвлөгөө хариуцсан ГУАБ

7037-3854

5

Х.Алтанзул 

1528

Ахлах нягтлан бодогч, ГУАБ

7037-3854

6

Т.Энх-Амгалан

987

Хэрэг бүртгэгч ГУАБ

7037-1281

7

М.Бүтэмж

1095

Гаалийн хяналт бүрдүүлэлт, түр горимын мэдээ хариуцсан ГУБ.

7037-1281

8

Л.Баярсайхан

786

Гаалийн хяналт бүрдүүлэлт, хяналтын бүсийн бүртгэл, мэдээ хариуцсан ГУБ

7037-1281

9

Д.Баяржаргал

 

Гаалийн хяналт бүрдүүлэлт, татварын чөлөөлөлт, УХШИ- ийн хяналт хариуцсан ГУБ.

7037-1281

10

Б.Гэрэлмаа

907

Гаалийн хяналт бүрдүүлэлт, хяналт шалгалтын тайлан хариуцсан ГУБ

7037-1281

11

А.Дамдиндорж

541

Гаалийн хяналт бүрдүүлэлт, Спорт тэмцээн хариуцсан ГУБ.

7037-1281

12

Б.Золзаяа

1392

Татвар хураамж хариуцсан нягтлан бодогч, гаалийн эрсдэлийн асуудал хариуцсан  ГУБ

7037-1281

13

Л.Мөнхзул

540

Гаалийн хяналт бүрдүүлэлт, оюуны өмчийн асуудал, лабораторын мэдээ хариуцсан ГУБ

7037-1281

14

Л.Нарандулам

1398

Гаалийн хяналт бүрдүүлэлт, бүрдүүлэлтийн тайлан хариуцсан ГУБ

70371281

15

Д.Одонтуяа

789

Гаалийн хяналт бүрдүүлэлт, гаалийн зуучлагч, бүртгэгдсэн мэргэжилтэн хариуцсан ГУБ

7037-1281

16

Э.Отгонбаяр

 

Гаалийн хяналт бүрдүүлэлт хариуцсан ГУБ

7037-1281

17

Г.Отгончимэг

1261

Гаалийн хяналт бүрдүүлэлт, барааны ангилал, үнэ үнэлгээ хариуцсан ГУБ

7037-1281

18

Я.Оюундэлгэр

 

463

Гаалийн хяналт бүрдүүлэлт, сургалт, TRS, цахим хуудсыг мэдээ, мэдээлэл хариуцсан ГУБ

7037-1281

19

Б.Оюунтуяа

978

Гаалийн хяналт бүрдүүлэлт хариуцсан ГУБ

7037-1281

20

Д.Сайнбилэг

697

Гаалийн хяналт бүрдүүлэлт, гаалийн түр, баталгаат агуулахын мэдээ, тайлан хариуцсан ГУБ

7037-1281

21

Д.Сэлэнгэ

1024

Мэдээллийн технологи, статистик мэдээ, рентген тоног төхөөрөмж, “Нээлттэй гааль” цахим лавлах хариуцсан ГУБ

7037-1281

22

Ш.Туул

941

Гаалийн хяналт бүрдүүлэлт хариуцсан ГУБ

7037-1281