Холбогдох албан тушаалтнуудын мэдээлэл

Төсвийн шууд захирагчийн нэр Нягтлан бодогчийн нэр Нягтлан бодогчтой холбогдох утас Имэйл
Д.Даваасүрэн Х.Алтанзул 99373336 altanzul_jack@yahoo.com

Төсвийн мэдээ

Төсвийн нэр Огноо
Санхүүгийн тайлан-2020 он 2020-12-31 Харах
Аудитлагдсан тайлан-2020 он 2020-12-31 Харах
Орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 2021-03-31 Харах
Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2021-02-28 Харах
Орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 2021-02-28 Харах
Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2021-01-31 Харах
Орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 2021-01-31 Харах
Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2020-12-31 Харах
Орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 2020-12-31 Харах
Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2020-11-30 Харах
Орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 2020-11-30 Харах
Орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 2020-10-31 Харах
Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2020-10-31 Харах
Орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 2020-09-30 Харах
Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2020-09-30 Харах
Орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 2020-08-31 Харах
Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2020-08-31 Харах
Орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 2020-07-31 Харах
Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2020-07-31 Харах
Орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 2020-06-30 Харах
Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2020-06-30 Харах
Орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 2020-05-31 Харах
Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2020-05-31 Харах
Орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 2020-04-30 Харах
Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2020-04-30 Харах
Орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 2020-03-31 Харах
Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2020-03-31 Харах
Орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 2020-02-29 Харах
Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2020-02-29 Харах
Орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 2020-01-31 Харах
Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2020-01-31 Харах
Орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 2019-12-31 Харах
2019 оны жилийн эцсийн аудитын дүгнэлт 2019-12-31 Харах
2019 оны санхүүгийн тайлан 2019-12-31 Харах
2019 оны төсвийн төсөл, төсөөлөл 2019-05-31 Харах
2018 оны санхүүгийн тайлан 2019-02-04 Харах
2018 оны жилийн эцсийн аудитын дүгнэлт 2019-02-04 Харах
2017 оны жилийн эцсийн аудитын дүгнэлт 2018-02-23 Харах
Орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 2018-01-31 Харах
Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ жилийн эцэс 2018-01-25 Харах
2017-2018 оны төсвийн төсөл, төсөөлөл 2017-07-21 Харах
Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ хагас жил 2017-06-30 Харах
2016 оны жилийн эцсийн аудитын дүгнэлт 2017-01-25 Харах
Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ жилийн эцэс 2017-01-25 Харах