Рентген тоног төхөөрөмж ашиглах тухай сургалт

image

"Гаалийн хяналт шалгалтад рентген тоног төхөөрөмж ашиглах, албан хаагчийн рентген дүрсийг уншиж таних, дүн шинжилгээ хийх"  ажлын байрны сургалтыг 2019 оны 06-р сарын 13-ны өдөр Улс хооронд шуудан илгээмжийн газрын гаалийн улсын байцаагч  C.Болдбаатар сургалтын танхимд онол, практик хослуулсан үр дүнтэй сургалт зохион байгуулсан. 
Гаалийн хилээр нэвтрүүлэх шуудан илгээмжийг гаалийн хяналтад авч рентген аппаратаар шалгахад дүрсийг тайлж уншиж таних чадвар олгох практик сургалтыг хийлээ.

2019-06-17 14:05:03 >>Буцах